ĐTC công bố tự sắc Aperuit illis – Ngài mở trí cho các ông New 

30/09/2019

Trưa ngày 30/9, ngày lễ thánh Giêrônimô, dịch giả đầu tiên của trọn bộ Cựu Ước từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latinh với câu nói nổi tiếng “Không biết…