Sứ điệp của ĐTC ở châu Phi nhưng dành cho tất cả chúng ta New 

17/09/2019

Chuyến viếng thăm châu Phi của ĐTC đã kết thúc. Chắc chắn còn nhiều điều lưu lại trong tâm hồn của người dân 3 nước Mozambqiue, Madagascar và Maurice: niềm…