TRÁCH NHIỆM – TÔN TRỌNG – THƯƠNG YÊU NEWS 

10/09/2023

Bài giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên C, Mt 18,15-20 Kính thưa cộng đoàn, chủ đề của phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật 23 TN năm A hôm nay là…