Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

27/11/2018

Lễ Hiện Xuống đánh dấu ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ, thường được gọi là “ngày khai sinh của Giáo hội”