THÔNG ĐIỆP FRATELLI TUTTI (Tất Cả Anh Em) Về Tình Huynh Đệ và Tình Bạn Xã Hội

02/11/2020

ĐGH PHANXICÔ Chuyển ngữ: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist. THÔNG ĐIỆP FRATELLI TUTTI (Tất Cả Anh Em) Về Tình Huynh Đệ và Tình Bạn Xã Hội Song ngữ Anh – Việt…