Hình ảnh Lễ Tạ Ơn và Tiên Khấn New 

25/07/2019

DSC_1069
DSC_1058
DSC_1061
DSC_1112
DSC_1098
DSC_1064
DSC_1134
DSC_1117
DSC_1115
DSC_1149
DSC_1121
DSC_1133
DSC_1128
DSC_1214
DSC_1255
DSC_1160
DSC_1169
DSC_1231
DSC_1253
DSC_1249
DSC_1271
DSC_1277
DSC_1279
ORG_DSC01922
ORG_DSC01946
ORG_DSC01943
ORG_DSC01942
ORG_DSC01983
ORG_DSC01957
ORG_DSC01960
ORG_DSC01970
ORG_DSC01966
ORG_DSC01974
ORG_DSC01997
ORG_DSC01988
ORG_DSC01993
ORG_DSC02008
ORG_DSC02027
ORG_DSC02015
ORG_DSC02011
ORG_DSC02028
ORG_DSC02052
ORG_DSC01989
ORG_DSC02040
ORG_DSC02044
ORG_DSC02046
ORG_DSC02085
ORG_DSC02077
ORG_DSC02101
ORG_DSC02081
ORG_DSC02091
ORG_DSC02102
ORG_DSC02108
ORG_DSC02109
ORG_DSC02112
ORG_DSC02117
ORG_DSC02110

 

Xin xem hình ảnh đầy đủ tại đây:

 

 


Liên quan khác