Thánh Lễ Tuyên Khấn 26.01.2018

26/12/2018

Nhân dịp ngày 26.01, lễ Ba Cha Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô: Rôbertô, Albericô, Stêphanô Hardingo, Đan Viện đã tổ chức Thánh Lễ Tuyên Khấn cho quý thầy:

Hồng Ân Tiên Khấn:

Thầy M. Giuse Hiền Trần Văn Lâm

Hồng Ân Vĩnh Khấn:

Thầy M. Phanxicô Cần Trần Xuân Trình

Thầy M. Henricô Mai Ngọc Duyệt

Thầy M. Justinô Nguyễn Xuân Sỹ

Ba Cha Thánh đã quyết tâm tìm đến một nơi thanh vắng, xa lìa lối sống trần gian, tìm lại cội nguồn của đời sống đan tu, tuân giữ Tu Luật Thánh Biển Đức cách trọn vẹn. Nhờ lời cầu bầu của Ba Cha Thánh, xin Thiên Chúa chúc lành và nâng đỡ quý thầy.

M. Raphael

Xem thêm: Một Số Hình Ảnh 

 

 

 

 

 

 


Liên quan khác