GIỜ CHẦU CHUNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH NEWS 

07/04/2023

KHAI MẠC (Mời Cđ. Đứng) Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. CĐ: Amen Hát: Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến      Lời Dẫn nhập: Kính thưa…

CÁO PHÓ

22/10/2022