SATAN TRONG PHỤNG VỤ- Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.

27/11/2018

Trong một số báo dành cho phụng vụ sau Công Đồng Vatican II, đề tài về Satan có thể chỉ giới hạn vào việc phân tích “Nghi thức trừ tà”…