CÁC SỐ “ĐIỆN THOẠI” KHẨN CẤP

27/11/2018

+ Nếu bạn buồn xin gọi Thánh Gioan số: 14, 27.

+ Nếu bạn còn buồn và ở một mình, xin gọi thêm Rôma 8, 31-39.

+ Nếu bạn lo lắng, xin gọi Thánh Mathêu số 6, 19-24.

+ Nếu bạn muốn củng cố đức tin, xin gọi Do Thái 11, 6-11.

+ Nếu bạn muốn nghỉ ngơi bình an, xin gọi Thánh Mathêu 11, 25-30.

+ Nếu bạn nói chuyện với những người chống bạn, xin gọi Thánh vịnh 27. 1-2.

+ Nếu bạn bị căng thẳng thần kinh, xin gọi Thánh vịnh 51.

+ Nếu bạn bị nguy hiểm, xin gọi Thánh vịnh 91, 11-16.

+ Nếu bạn cảm thấy Chúa ở xa bạn, xin gọi Thánh vịnh 63.

+ Nếu bạn cảm thấy sợ hãi cô độc, xin gọi Thánh vịnh 22.

+ Nếu bạn muốn biết bí mật của hạnh phúc, xin gọi Côlôxê 3,12-17.

 

– Sưu tầm – 


Liên quan khác