TIỄN BIỆT CHA CỐ BERNADINO TRẦN PHÚC DƯỢC

27/11/2018

"Này một đời của người tôi tớ, một đời trung kiên, theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Đây một đời thuộc trọn về Chúa, một đời dâng hiến, dâng…